பிழை செய்தி

  • User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_additional_taxonomy_rules. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_field_collection. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_initial_setup. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_manager. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: drupal_sync_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /gazana1/www/essaaa.org/public_html/includes/bootstrap.inc).

Copyright © 2017ESSAA. All rights reserved.

Pay Matrix (Defence Forces Personnel - Except MNS)

admin's படம்
Submitted by admin on ஞாயி, 22/11/2015 - 21:59
Undefined
Pay Band
5200-20200
9300-34800
15600-39100
37400-67000
 
67000-
79000
 
75500-
80000
 
80000
90000
 
Grade Pay
2000
2400
2800
3400
4200
4600
4800
5400
5400
6100
6600
8000
8700
8900
10000
 
 
 
 
 
Entry Pay (EP)
8460
9910
11360
12700
13500
17140
18150
20280
21000
22960
25980
45400
48900
52290
53000
67000
75500
80000
90000
 
Level
3
4
5
5A
6
7
8
9
10
10B
11
12A
13
13A
14
15
16
17
18
Index
2.57
2.57
2.57
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.67
2.67
2.67
2.57
2.57
2.57
2.72
2.72
2.72
2.81
2.72
1
21700
25500
29200
33300
35400
44900
47600
53100
56100
61300
69400
116700
125700
134400
144200
182200
205400
225000
250000
2
22400
26300
30100
34300
36500
46200
49000
54700
57800
63100
71500
120200
129500
138400
148500
187700
211600
 
 
3
23100
27100
31000
35300
37600
47600
50500
56300
59500
65000
73600
123800
133400
142600
153000
193300
217900
 
 
4
23800
27900
31900
36400
38700
49000
52000
58000
61300
67000
75800
127500
137400
146900
157600
199100
224400
 
 
5
24500
28700
32900
37500
39900
50500
53600
59700
63100
69000
78100
131300
141500
151300
162300
295100
 
 
 
6
25200
29600
33900
38600
41100
52000
55200
61500
65000
71100
80400
135200
145700
155800
167200
211300
 
 
 
7
26000
30500
34900
39800
42300
53600
56900
63300
67000
73200
82800
139300
150100
160500
172200
217600
 
 
 
8
26800
31400
35900
41000
43600
55200
58600
65200
69000
75400
85300
143500
154600
165300
177400
224100
 
 
 
9
27600
32300
37400
42200
44900
56900
60400
67200
71100
77700
87900
147800
159200
170300
182700
 
 
 
 
10
28400
33300
38100
43500
46200
58600
62200
69200
73200
80000
90500
152200
164000
175400
188200
 
 
 
 
11
29300
34300
39200
44800
47600
60400
64100
71300
75400
82400
93200
156800
168900
180700
193800
 
 
 
 
12
30200
35300
40400
46100
49000
62200
66000
73400
77700
84900
96000
161500
174000
186100
199600
 
 
 
 
13
31100
36400
41600
47500
50500
64100
68000
75600
80000
87400
98900
166300
179200
191700
205600
 
 
 
 
14
32000
37500
42800
48900
52000
66000
70000
77900
82400
90000
101900
171300
186400
197500
211800
 
 
 
 
15
33000
38600
44100
50400
53600
68000
72100
80200
84900
92700
105000
176400
190100
 
 
 
 
 
 
16
34000
39800
45400
51900
55200
70000
74300
82600
87400
95500
108200
181700
195800
 
 
 
 
 
 
17
35000
41000
46800
53500
56900
72100
76500
85100
90000
98400
111400
187200
 
 
 
 
 
 
 
18
36100
42200
48200
55100
58600
74300
78800
87700
92700
101400
114700
192800
 
 
 
 
 
 
 
19
37200
43500
49600
56800
60400
76500
81200
90300
95500
104400
118100
 
 
 
 
 
 
 
 
20
38300
44800
51100
58500
62200
78800
83600
93000
98400
107500
121600
 
 
 
 
 
 
 
 
21
39400
46100
52600
60300
64100
81200
86100
95800
101400
110700
125200
 
 
 
 
 
 
 
 
22
40600
47500
54200
62100
66000
83600
88700
98700
104400
114000
129000
 
 
 
 
 
 
 
 
23
41800
48900
55800
64000
68000
86100
91400
101700
107500
117400
132900
 
 
 
 
 
 
 
 
24
43100
50400
57500
65900
70000
88700
94100
104800
110700
120900
136900